Sr. No.
Date Description
1 25/03/2014 Click Here To View Online IT Exam Students Details.img
1 10/03/2014 सन २०१२-१३ या वर्षांसाठी माध्यमिक प्रतवारी ऑनलाईनवर भरणे  बाबत … .img
1 10/03/2014 Regarding Board of School and Technical Education(C.G.)Chattisghar and its equivalence .img
1 20/02/2014 महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक , शिक्षण मंडळ ,राज्य मंडळ व सर्व विभागीय मंडळ कार्यालयात कार्यरत असलेल्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांची माहिती .img
1 18/02/2014  उच्च माध्यमिक इयत्ता १२वी 'पर्यावरण शिक्षण' या विषयाचा विध्यार्थांचा प्रकल्प अहवाल विभागीय मंडळात जमा करणेबाबत.img
1 15/02/2014  सन २०१२-२०१३  या वर्षासाठी माध्यमिक प्रतवारी
ऑंनलाईनवर मुदत वाढ बाबत  img

1

16/01/2014 माध्यमिक शालांत  प्रमाणपत्र परीक्षेतील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी ' अग्रलेखांचे  बादशहा  नीलकंठ  खाडीलकर ' परितोषिक .  img
1 13/01/2014 इ . १२वी विज्ञान शाखेतील गणित ,भौतिकशास्त्र ,रसायनशास्त्र व जीवशास्त्र या विषयाच्या प्रश्नपत्रिका मराठीतून उपलब्ध असल्याबाबत img
1 13/01/2014 प्रगत ,समृध्द मराठी भाषेत इ . १२वी विज्ञान परीक्षा लिहिण्याचा नियम विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षपणे कळविणे बाबत img
1 06/01/2014 इ ९वी ते इ १२वी आरोग्य व शारीरिक शिक्षण या विषयाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा बाबत img
1 01/01/2014 उच्च माध्यमिक 'पर्यावरण शिक्षण' या विषयाचा सेमिनार अहवाल किंवा जर्नल कार्याची लेखन वही व प्रकल्प अहवाल विभागीय मंडळात जमा करणेबाबत img
1 24/12/2013 विषय अभ्यास मंडळ सदस्यांसाठीचे हमीपत्र
1 23/12/2013 ONLINE GRADATION 2012-2013 सन २०१२-२०१३  या वर्षा साठी माध्यमिक प्रतवारी  भरण्याबाबत
1 21/12/2013 फेब /मार्च २०१४ मध्ये होणारी माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२वी )परीक्षा व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी )परीक्षा वेळापत्रक छपाईबाबत
1 12/12/2013 फेब्रुवारी /मार्च २०१४ मध्ये घेण्यात येणारी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२वी ) परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन सादर करण्याबाबत
1 28/11/2013 माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी पुढीलप्रमाणे विविध शुल्काच्या रकमा विहित करण्यात आल्या आहेत .
1 28/11/2013 उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी पुढीलप्रमाणे विविध शुल्काच्या रकमा विहित करण्यात आल्या आहेत .
1 28/11/2013 इ. ९वी ,१०वी ,११वी ,१२वी हस्त्पुस्तीकांची यादी व त्यांच्या किमती
1 27/11/2013 Subject List For Std 9th and Std 10th
1 26/11/2013 उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२वी ) परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखा
1 26/11/2013 Related October 2013 Result of Std10th and Std 12th
1 20/11/2013 परिपत्रक क्रं . रा . मं /पापुअ/भूगोल व भूशास्त्र प्रात्यक्षिक परीक्षा /५३६० (इ . १२वी )
1 20/11/2013 Subject and Number Of Papers and Practicals For Examiniation(STD.12)
1 16/11/2013 परिपत्रक क्रमांक रा.मं./पापई/७१२० (इयत्ता १०वी "माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान " )
1 27/09/2013

विशेष गरजा असलेल्या (दृष्टीबाधित, अध्ययन अक्षम, कर्णबधिर, अस्थिविकलांग, बहुविकलांग ( स्पेटिक व सेलेब्रल पाल्सी) ऑंटिस्टीक (स्वमग्न) ) विद्यार्थ्यांसाठी कार्यशिक्षण मूल्यमापन योजनेबाबत

1 19/09/2013

माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान (ICT) या विषयाची पाठ्यपुस्तके व प्रश्नपत्रिका इतर माध्यमातून उपलब्ध करून देणेबाबत

1 17/09/2013

Shikshansankraman 2013

1 31/05/2013 परिपत्रक क्रमांक रा . मं ./ पापुअ/ पुनर्रचित अभ्यासक्रम / इयत्ता १०वी / भूगोल व अर्थशास्त्र / दुरुस्तीपत्रक /मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांसाठी /३६९५ , दिनांक -१६ मे , २०१३ .
1   उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी ) परीक्षा व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी ) परीक्षा
खाली नमूद केलेल्या कालावधीत आयोजित करण्यात येत आहे  
1  

महाराष्ट्रराज्य बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एज्युकेशन ,

समकक्षतेबाबतची मंडळाची मान्यता प्राप्त यादी विध्यार्थांच्या माहितीस्तव

1   सप्टें ./ऑक्टो . २०१३ मध्ये असलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२वी )

परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखातील बदलाबाबत ..

1   इ . १० वी  फ्रेंच व जर्मन या दोन विषयाच्या पाठ्यपुस्तकावर आधारित  सी.डी. मंडळाने तयार केली आहे .
1.Download C.D Of French
2.Download C.D Of German
1   माध्यमिक शालान्त व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु / मार्च २०१३ परीक्षेत अनुउत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे क्रीडा प्रस्ताव स्विकारणेबाबत
1   सप्टें ./ऑक्टो . २०१३ मध्ये असलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२वी ) परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखा ..
1  

इ . ०९ वी  फ्रेंच व जर्मन या दोन विषयाच्या पाठ्यपुस्तकावर आधारित  सी.डी. मंडळाने तयार केली आहे .
1.Download C.D Of French
2.Download C.D Of German

1   इ. १२ वी जून २०१३ पासून सुरु झालेली पुनर्रचित अभ्यासक्रमाची प्रात्यक्षिक पुस्तिका
1   उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी ) परीक्षा - ( लेखी परीक्षा ) बुधवार २५/०९ /२०१३ ते गुरुवार १७/१०/२०१३
माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी ) परीक्षा - ( लेखी परीक्षा ) बुधवार २५/०९ /२०१३ ते गुरुवार ०९ /१०/२०१३
1   उच्चमाध्यमिक स्तरावरील इ . १२ वी ' मराठी साहित्य 'याविषयाच्यास्थूलवाचनासाठीपाठ्यपुस्तकेनिर्धारितकरणेबाबत
1   इ. १० वी च्या   दृष्टीबधीत , कर्णबधीर, अस्थिविकलांग ,बहुविकलांग ,अध्ययन अक्षमता या अपंग विध्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शरीरशास्त्र- आरोग्यशास्त्र व गृहशास्त्र या विषयाच्या मार्च २०१४ व  पुढील परीक्षेबाबत
1   इ.  ११ वी  व इ.  १२ वीच्या उर्दू माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना  optional  विषयांची पाठ्यपुस्तके उर्दू  भाषेत छापून देण्याबाबत
1   उत्तरपत्रिकेचे पुनर्मुल्यांकन करण्याबाबत मुदतवाढ
1   इ . १ १ वी विज्ञान शाखेच्या प्रवेशाबाबत
1   उत्तरपत्रिकेची छायाप्रत मिळण्याबाबतचा अर्ज
1   उत्तरपत्रिकेचे पुनर्मुल्यांकन करण्याबाबत अर्ज
1   उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेबुवारी-मार्च २०१३ (इ . १२ वी  ) चा  निकाल
1  

Maharashtra Act No.1965 Click Here

1   इ. ९  वी व इ १०  वीच्या उच्चीकृत केलेल्या गणित (बीजगणित व भूमिती ) विषयाच्या अभ्यासक्रमातील व पाठ्यपुस्तकातील जास्तीचे घटक /उपघटक कमी करणेबाबत Download Part-1 and Download Part-2
1   इ. ११ वी  व इ १२ वीच्या उच्चीकृत केलेल्या गणित आणि   संख्याशास्त्र ( कला व विज्ञान)  विषयाच्या  अभ्यासक्रमातील व पाठ्यपुस्तकातील जास्तीचे  घटक /उपघटक  कमी करणेबाबत
1   इ १२ वी जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र, व गणित  आणि संख्याशास्त्र (कला व विज्ञान भाग - २) या विषयाच्या पाठ्यपुस्तकातील दुरुस्तीबाबत
1   सन २०११-२०१२  या वर्षा साठी माध्यमिक प्रतवारी  भरण्याबाबत
Designed, Developed and Hosted by Online Examination Lab
:::Best Viewed @ 1024 x 768 Pixels:::
Content Should Not Be Reproduced Without Prior Written Permission.