Sr. No.
Date Description
1
  सप्टें . / ऑक्टो . २०१३ मध्ये घेण्यात येणारया    उच्च माध्यमिक  प्रमाणपत्र (  इ . १२ वीच्या )परीक्षेस पुनपर्रीक्षार्थी ,नाव   नोदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले   खाजगी  विध्यार्थी तसेच श्रेणी सुधार योजेने अंतर्गत प्रविष्ट होणा ऱ्या विध्यार्थीसाठी ओंनलाईन आवेदनपत्र भरणाच्या तारखा 
2
  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेबुवारी-मार्च २०१३ (इ . १२ वी  ) चा  निकाल
3
  HSC(std XII) Time Table and M.C.V.C changes in written examination Feb/March 2013
4
  कनिष्ठ लिपिकांची रिक्त पदे  सरल्सेवेने भरण्यासाठी आयोजित केलेल्या लेखी परीक्षेची अंतिम उत्तरपत्रिका व निकाल प्रसिध्दी बाबत ..
5
  Pramanpatra Exam for std XII Students(Prakatan)
6
  इत्ता ९ वी च्या पुनर्रचीत  आभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०१२-२०१३   बाबत
7
  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी ) परीक्षा व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी ) परीक्षा
खाली नमूद केलेल्या कालावधीत आयोजित करण्यात येत आहे  img
8
16/11/2013 परिपत्रक क्रमांक रा.मं./पापई/७१२० (इयत्ता १०वी "माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान " ) img
9
26/11/2013 Related October 2013 Result of Std10th and Std 12th img
10
26/11/2013 उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२वी ) परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखा img
11
11/12/2013 फेब्रुवारी /मार्च २०१४ मध्ये घेण्यात येणारी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२वी ) परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन सादर करण्याबाबत img
12
14/02/2014 फेब्रुवारी / मार्च २०१४ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इयत्ता १२वी ) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र ( इयत्ता १० वी) परीक्षेसाठी राज्यमंडळ स्तरावरून समुपदेशक नेमण्याबाबत. img