Sr. No. Date Description
6 20/11/2013 परिपत्रक क्रं . रा . मं /पापुअ/भूगोल व भूशास्त्र प्रात्यक्षिक परीक्षा /५३६० (इ . १२वी ) img
5 7/11/2013 Model Question Paper Of Sindhi- First Language And Composite (Std X)img
4 24/10/2013 नमुना प्रश्नपत्रिका (इ . १२ वी  ) - इतिहास , भूगोल , भूशास्त्र ,राज्यशास्त्र ,समाजशास्त्र ,मानसशास्त्र ,अर्थशास्त्र व शिक्षणशास्त्र 
3 18/10/2013 Model Question Paper Of Social Science- Part 1 (Std X)
2 27/09/2013 विशेष गरजा असलेल्या (दृष्टीबाधित, अध्ययन अक्षम, कर्णबधिर, अस्थिविकलांग, बहुविकलांग ( स्पेटिक व सेलेब्रल पाल्सी) ऑंटिस्टीक (स्वमग्न) ) विद्यार्थ्यांसाठी कार्यशिक्षण मूल्यमापन योजनेबाबत
1 31/05/2013 परिपत्रक क्रमांक रा . मं ./ पापुअ/ पुनर्रचित अभ्यासक्रम / इयत्ता १०वी / भूगोल व अर्थशास्त्र / दुरुस्तीपत्रक /मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांसाठी /३६९५ , दिनांक -१६ मे , २०१३ .